Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż prowadzi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie/dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców.

Środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

Szczegółowe informacje na temat zakresu pomocy zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (pobierz .doc | .pdf)


 - - -

 
PROFILE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH ORAZ USTAWOWE
FORMY POMOCY IM PRZYSŁUGUJĄCE

(więcej...)


 - - -


Spotkanie dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 i możliwości dofinansowania na założenie firmy (więcej...)

 - - -
 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że w dniu 30.06.2014 r. weszła w życie nowelizacja ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia
24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U z 2014r. poz. 846).

 Nowelizacja w/w rozporządzenia obejmuje następujące zmiany:

  • zmiana przepisów dotyczących pomocy de minimis tj.:
    -   rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1),
    -   rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
    w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9), 
  • zmiany w oświadczeniach oraz informacjach dołączanych do wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zmianie ulegną formularze w/w wniosków.

 
PUP w Ostrowcu Św. dokona naboru wniosków dotyczących przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
w terminie od dnia 01.09.2014r. do dnia 12.09.2014r. do godz. 12:00,
 rozpatrzenie w/w wniosków w dniu 18.09.2014r.

 
UWAGA!

Osoby które zamierzają wnioskować o przyznanie środków na podjęcie działalności  gospodarczej muszą mieć określony profil pomocy zgodnie z ustawą
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.)

 
PUP w Ostrowcu Św. posiada środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w zakresie: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych w kwocie 760.000,00 zł. oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 830.000,00zł.
 

 - - -


Kryteria aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach
przyznanych bonów (więcej...)


- - -

 
Informacja o terminach przyjmowania wniosków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2014 r. (więcej.)

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 27.05.2014 roku nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Urząd będzie ustalał profil pomocy dla bezrobotnych wskazanych przez organizatorów stażu, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie. W przypadku ustalenia innego niż II profilu pomocy wskazani kandydaci nie będą mogli otrzymać skierowania. W ich miejsce mogą zostać skierowane osoby z ustalonym II profilem pomocy.

Kryteria aktywizacji osób bezrobotnych i współpracy z pracodawcami w poszczególnych usługach i instrumentach rynku pracy w 2014 r. (więcej.)


Wskaźniki do realizacji w projekcie systemowym w 2014 r. (więcej...)

 

 - - -
 

INFORMACJA

Nowe instrumenty rynku pracy, wchodzące w życie od 27 maja 2014r., w tym wspierające zatrudnienie osób młodych do 30 roku życia i w wieku 50 +. (więcej...)

 - - -
 

 

INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 27.05.2014 roku ulegają zmianie stanowiska obsługi
osób bezrobotnych.
(więcej.)
 

 - - -

 

Informacja o środkach na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 

w 2014 roku.(więcej.)

 

 - - -

 

Informacja dla osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. (więcej.) 

 

 - - -

 

 Informator dla przedsiębiorców u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności  gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy  na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (więcej.)

 

- - - 

 

UWAGA!

 

Ostatni dzień roboczy miesiąca jest dniem bez rejestracji.

 

 - - -

 

INFORMACJA

Wszelkie informacje oraz wnioski dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały zamieszczone w zakładce "dofinansowanie na działalność"


   

 - - -

 


INFORMACJA

Kryteria zwrotu bezrobotnemu z FP kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (więcej)

 

 - - -

 

INFORMACJA. DOT.  KORESPONDENCJI

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje,że nie udzielamy odpowiedzi... (więcej)
 

- - -

 

INFORMACJA

Projekt Re-Turn - elementem wspierającym rozwój polityki regionalnej

 

- - -

 

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

(więcej)

 

 - - -

 

UWAGA!
Osoba zgłaszająca się do rejestracji nie posiadająca: (więcej)

 

- - -

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. laureatem konkursu. (więcej)

 

 - - -

 

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że w związku z funkcjonowaniem uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. (więcej)

 

 - - -

 

WKU W SANDOMIERZU

 

 - - -


alt

 Język migowy w PUP w Ostrowcu Św.

(więcej)

 


 


Serwis Darmowych Ogłoszeń 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatkowe informacje