Dofinansowanie na działalność gospodarczą

DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 

1. Kto może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej - zwanych dalej środkami – są osoby bezrobotne, dla których ustalono
I lub II profil pomocy (w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 które spełniają łącznie poniższe kryteria:

1. W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy
  lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa
  w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

2. Dołączy oświadczenie :

 • o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie
  lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3. Spełnia warunki do otrzymania środków stanowiących „pomoc de minimis”, w rozumieniu przepisów:

 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

4. Nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

5. W okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany/a za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),

6. Zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,

7. Nie złoży wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

8. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokona, nie wcześniej niż, po dniu zawarcia umowy z PUP oraz otrzymaniu środków,

9. Wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem,

10. Nie dokona zakupu sprzętu, rzeczy używanych, które kiedykolwiek zostały zakupione ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego,

11. Nie posiada obciążeń komorniczych,

12. Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.


2. W jakiej wysokości mogą zostać przyznane środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego?


1. Nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca) przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy.


3. Tryb przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.

1. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia bezrobotnego na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd zobowiązany jest podać przyczynę odmowy.

3. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Urząd z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać
w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 • wydatkowania, w okresie od dnia zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego,
 • udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty otrzymanych  środków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:
  a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy;
  do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
  c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia w dniu złożenia wniosku,
  e) naruszy inne warunki umowy.

4. W przypadku śmierci Bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie
ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.


4. Formy zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej:

1)  poręczenie cywilne,
2)  weksel z poręczenie wekslowym (aval),
3)  gwarancja bankowa,
4)  zastaw na prawach lub rzeczach,
5)  blokada rachunku bankowego,
6)  akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

W przyjętym zabezpieczeniu, o którym mowa w pkt. 4 lit. 1 2, poręczyciele winni legitymować się stałym zatrudnieniem lub zatrudnieniem na czas określony nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy o dotację, w zakładach pracy, w których nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe, i osiągać wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż 2 000,00 zł. brutto lub osiągać dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na takim samym poziomie.


Wśród 2 poręczycieli dopuszcza się jednego poręczyciela, który jest rencistą lub emerytem, pod warunkiem nie przekroczenia przez niego 70 roku życia oraz przyznaniu świadczenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.


W przypadku, gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim (we wspólności majątkowej), wymagana jest zgoda współmałżonka poręczyciela na poręczenie dotacji. Oświadczenie składane jest w siedzibie Urzędu lub w obecności notariusza.


Poręczycielem nie może być:

 • współmałżonek wnioskodawcy, chyba że pomiędzy małżonkami ustanowiona została rozdzielność majątkowa,
 • osoba przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne lub która zobowiązana jest do zapłaty kwot pieniężnych zasądzonych wyrokami sądowymi lub ustalonych decyzjami administracyjnymi, z wyjątkiem prawidłowo opłacanych świadczeń alimentacyjnych,
 • osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji urzędu (dotacje, refundacje),
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub ryczałtu.

Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym/absolwentom CIS/absolewentom KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (pobierz .pdf )

Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności
gospodarczej (pobierz .pdf )

Wniosek o rozliczenie przyznanego dofinansowania na podjęcie
działalności gospodarczej
(pobierz .pdf )


Szczegółowe wyjaśnienia i informacji udziela: Edyta Chaba PUP Ostrowiec Św. pokój nr 2 telefon (041) 265-42-08(09) wew.274

Dodatkowe informacje